Illegale visvangst

Facebook Twitter

Een van de ergste bedreigingen voor de duurzaamheid van de visbestanden wereldwijd is zonder twijfel de illegale, niet aangegeven en niet gereglementeerde visvangst (met verboden vistechnieken, bevissing van beschermde soorten, visserij in verboden gebieden of buiten de wettelijk vastgelegde visseizoenen, overschrijding van quota, registratie van boten in een ander land, …). Het verschijnsel is dermate wijdverspreid over de hele wereld dat een op vier vissen illegaal gevist wordt.

Om deze zeer lucratieve wanpraktijken te bestrijden, beperkt een Europees reglement de toegang tot de markt van de Europese Unie tot enkel producten van de visserij die een vangstcertificaat hebben dat garandeert dat de producten niet van illegale visserij afkomstig zijn.

Op wereldvlak werd tussen de 92 landen in de FAO onderhandeld over een akkoord dat wil verhinderen dat illegaal gevangen vissen op de wereldmarkt komen en dat voor ondertekening werd opengesteld in november 2009. De Amerikaanse overheid heeft een grote stap vooruit gezet in april laatstleden (2014) door als 11de land dit akkoord te ondertekenen, dat in werking zal treden zodra 25 partijen hun handtekening eronder hebben gezet.

Agenda

Lettre d'information